Algemene leden vergadering online

Leden ontvingen een mail met in de bijlage de agenda voor de ALV en de stukken die tijdens de vergadering aan bod komen:
– de notulen van de ALV van 2019
– het bestuurlijk jaarverslag van 2019
– het financieel jaarverslag van 2019
– de begroting voor 2021 

Eén van de agendapunten voor de ALV is het voorstel tot verhoging van de contributie met ingang van 2021. Een dergelijke verhoging van de contributie zal het mogelijk maken om meer (regionale) activiteiten te laten plaatsvinden, zoals de Dubbelrietmiddag op 31 oktober in Ede, om professionals die betrokken zijn bij de activiteiten vanuit het Fagotnetwerk een passende vergoeding te bieden, zonder dat daarmee de kosten voor deelname aan dergelijke activiteiten veel hoger worden, en tegelijkertijd de reserves op peil te houden.
De voorgestelde contributie voor 2021 is 40 euro per jaar (in plaats van de huidige 35 euro per jaar) en 20 euro (in plaats van 17,50 euro) voor leden onder de 21 jaar.
Tijdens de ALV zal dit verder worden besproken en zal besloten worden of deze contributieverhoging met ingang van 2021 doorgevoerd zal worden.

Verder is er een plek vrijgekomen in de kascommissie van het Fagotnetwerk. Vind je het leuk om als lid van de kascommissie eens per jaar de jaarrekening van het Fagotnetwerk even na te kijken? Dan stellen we dat zeer op prijs! Stuur in dat geval, of wanneer je er graag eerst nog iets meer over wilt weten, even een e-mail aan Sander Bakker: penningmeester@fagotnetwerk.org

Vanzelfsprekend zullen we je tijdens de ALV ook informeren over de ontwikkelingen in de voorbereidingen voor Bassoons for Future, het fagotfestival dat over iets meer dan een jaar, eind oktober 2021, in Maastricht plaats zal vinden.
We hopen je 7 november bij de ALV – digitaal – te kunnen begroeten!

Agenda Algemene Ledenvergadering van het Fagotnetwerk Zaterdag 7 november om 9.30 uur – digitaal, via Zoom

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2019
4. Jaarverslagen 2019
a. Bestuurlijk jaarverslag 2019
b. Financieel jaarverslag 2019 c. Nieuw lid kascommissie
5. Financiën 2021
a. Voorstel tot contributieverhoging
b. Slapende leden
c. Begroting 2021
6. Activiteiten
a. Online workshops
b. Regionale activiteiten
c. (Jeugd)fagotdagen in 2021
7. Bassoons for Future – internationaal fagotfestival 2021
a. Programma
b. Organisatie
c. Sponsoring
d. Stichting FagotFestival

8. W.v.t.t.k. 9. Rondvraag 10. Sluiting

Jaar

Reacties zijn gesloten.